2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

W związku z opublikowaniem nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dn. 26 marca 2021r. zmieniają się procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Zainteresowani rodzice pracujący w wymienionych w rozporządzeniu jednostkach /Procedury-załącznik nr 1/ mogą złożyć wniosek o objęcie dziecka opieką.
Wobec powyższych regulacji zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z placówką i złożenie wniosku zamieszczonego w załączniku nr 2.

Dyrektor ZSP nr 3
mgr Małgorzata Papierniak

Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej
obowiązujące od 29 marca 2021r. w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja zadań szkoły realizowana będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w kształceniu na odległość: 

 1. Materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnejudostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl. 
  2. Materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
  3. Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.  
 2. Inne niż wymienione narzędzia wskazane przez nauczycieli tj.: 
    

Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są przez dziennik elektroniczny.

Małgorzata Papierniak dyrektor ZSP3

 Od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. nauka w Szkole Podstawowej nr 47 w klasach I-VIII odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Organizacja zadań szkoły realizowana będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w kształceniu na odległość:

 1. materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. inne niż wymienione narzędzia wskazane przez nauczycieli tj.
 • Office 365 - lekcje na platformie Microsoft OneNoteDo
 • Aplikacja ClassDojo
 • Aplikacja com
 • Strony wolne pl
 • Linki do zdalnych testów w formie zabaw edukacyjnych (in. kahoot)
 • Program: genial.ly
 • Platforma pl i https://www.mentimeter.com
 • http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna/
 • Platforma Oxford University PressBritishCouncil Kids
 • Serwis Kultura dostępna - umożliwia wirtualne zwiedzanie muzeów
 • Portal Polskiego radia
 • Przystanek historia - portal
 • Platforma https://epo.oxfordonlinepractice.com/app
 • Platforma https://primaryplus.oxfordonlinepractice.com/app/
 • Konto na com - umożliwia spotykanie się z uczniami na wideokonferencjach.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje Aneks nr 7 do Statutu Szkoły.

Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są przez dziennik elektroniczny.

Małgorzata Papierniak dyrektor ZSP3

Drodzy rodzice!

Zgodnie z decyzją MEN od 24.10.2020r. do 8.11.2020r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Klasy I-III uczą się stacjonarnie w szkole. Wszystkie klasy pracują według swojego planu.

Zmianie ulega rozmieszczenie klas I-III w salach :

Ia  125

Ib 216

IIa 112

IIb 214

IIc 102

IIIa 127

IIIb 29

IIIc 108

Zajęcia rewalidacji oraz z psychologiem, logopeda i pedagogiem odbywać się będą dla klas IV-VIII zdalnie, a dla klas I-III stacjonarnie.

Świetlica dla klas I-III pracuje bez zmian od 27.10. ( dzieci uczęszczające do świetlicy do 26.10 pracują zdalnie zgodnie z wcześniejsza informacją)

O uruchomieniu stołówki szkolnej poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu. Uczniowie klas I-VII korzystający ze stołówki, a przebywający na zdalnym nauczaniu nie przychodzą na obiady (zasady rozliczania obiadów z MOPS – podobne jak w okresie III-VI).

Zasady korzystania z biblioteki dla klas IV-VIII przekaże nauczyciel biblioteki.

Klasy III od 26.10 wychodzą ze szkoły przez szatnię od strony parkingu.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved