COVID-19Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego
podczas organizacji zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym

w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3

w Katowicach

w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19

od 1 września 2021r.

AKTUALIZACJA z 6 kwietnia 2022r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje, że od 4.05.2021 do 14.05.2021 klasy I-III pracują stacjonarnie, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa zamieszczoną w zakładce COVID-19 Informacje.

Klasy IV-VIII od 4.05.2021r do 14.05.2021r pracują zdalnie

Od 17.05.2021r klasy IV-VIII będą pracować w trybie hybrydowym – o harmonogramie zajęć stacjonarnych/zdalnych będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Małgorzata Papierniak . Dyrektor ZSP3

W związku z opublikowaniem nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dn. 26 marca 2021r. zmieniają się procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Zainteresowani rodzice pracujący w wymienionych w rozporządzeniu jednostkach /Procedury-załącznik nr 1/ mogą złożyć wniosek o objęcie dziecka opieką.
Wobec powyższych regulacji zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z placówką i złożenie wniosku zamieszczonego w załączniku nr 2.

Dyrektor ZSP nr 3
mgr Małgorzata Papierniak

Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej
obowiązujące od 29 marca 2021r. w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja zadań szkoły realizowana będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w kształceniu na odległość: 

  1. Materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnejudostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl. 
    2. Materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
    3. Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.  
  2. Inne niż wymienione narzędzia wskazane przez nauczycieli tj.: 
      

Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są przez dziennik elektroniczny.

Małgorzata Papierniak dyrektor ZSP3


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved