2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Bezpieczny powrót do szkół

działania MEN, GIS i MZ w przygotowaniu organizacji roku szkolnego 2020/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w związku z prowadzoną akcją informacyjną pn. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny", której celem jest przypomnienie społeczeństwu o podstawowych zasadach profilaktyki SARS-Co-2 przekazuje link do strony z aktualnymi informacjami. Informacje te zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia - wytyczne ogólne, dodatkowe zalecenia dla szkół w strefach żółtej i czerwonej, które mogą być przydatne z nowym rokiem szkolnym: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka


Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

 •  kaszel,
 •  temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 •  bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 •  utratę węchu o nagłym początku,
 •  utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 •  wysypkę.

pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

 

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu


Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.  

Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu. 

Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

 • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!
 • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
 • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
 • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!
 • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń! 
 • brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej - umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

 

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną


Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji : 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 

 

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii


Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.

Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

 

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków


Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej. 

Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka. 

Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich


Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli


W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka. 

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2. 

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września


Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. 

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

 • W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci: 
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
 • Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-dla-rodzicow-od-wrzesnia-wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

   

  Organizacja wypoczynku letniego "Szkoła na wesoło” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

  Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

   

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943
   ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1553 ze zm.),
  • ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) 1 lipca 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

   

  1.Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul.Grzegorzka 4 40-309 Katowice

  2.Uczestnikami wypoczynku są uczniowie klas I-III i IV-VIII

  3.Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

  4.Kadrę wypoczynku stanowią:

  -Kierownik wypoczynku

  • w terminie 27.06.2022-01.07.2022 p.Beata Klimek
  • w terminie 04.07.2022-08.07.2022 p.Małgorzata Papierniak
  • w terminie 22.08.2022-28.08.2022 p.Alina Dąbrowska

  -wychowawcy wypoczynku

  • w terminie 06.2022-01.07.2022

   

  Anita Wyderka

  Anna Zubrzycka

  Marzena Uramowska

  Małgorzata Skorupka

  Katarzyna Sojda

  Grzegorz Drabik

   

  • w terminie 07.2022-08.07.2022

   

  Anna Piontek

  Marzena Uramowska

  Małgorzata Skorupka

  Małgorzata Jeżakowska

   

  • w terminie 08.2022-28.08.2022

   

  Anita Wyderka

  Małgorzata Jeżakowska

  Grzegorz Drabik

  5.Podczas organizowania wypoczynku letniego uczestnikom zapewniona zostaje  opieka medyczna sąsiadującego z placówką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Przychodni lekarskiej „Dabrówka” PULS-Med. Katowice,ul.Le Ronda 16

  6.Zajęcia organizowane podczas wypoczynku ujęte są w ramowym planie „Szkoła na wesoło” i odbywają się wg programu:

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Udostępnione są poszczególne pomieszczenia szkoły.

  a)zajęcia na dużej sali gimnastycznej:

  -rozgrywki sportowe

  -gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna

  b)zajęcia na małej sali gimnastycznej:

  -wyścigi rzędów

  -tenis stołowy-turniej w każdym tygodniu

  -rozgrywki w piłkę siatkową

  -badminton-turniej

  c)zajęcia w sali komputerowej

  -gry komputerowe

  -korzystanie z internetu

  -konkursy-wykorzystanie programu paint

  d)zajęcia na świetlicy:

  -oglądanie bajek i filmów na DVD

  -gry planszowe

  -układanie puzzli

  -zajęcia plastyczno-techniczne

  -konkursy

  -zabawy własne na dywanie

  -zabawy muzyczne

  e)zajęcia w sali „Radosna Szkoła”

  -zabawy

  -relaksacja

  f)zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw (uzależnione są od warunków pogodowych)

  -rozgrywki sportowe

  -gry i zabawy ruchowe

  1. g) wyjścia na terenie miasta Katowice

  8.Organizacja wypoczynku „Szkoła na wesoło” została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w dniu 10.06.2022 numer zgłoszenia

  15325/SLA/L-2022

  15341/SLA/L-2022

  15344/SLA/L-2022

  Plan pracy


  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

  ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
  telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
  email: zsp3katowice@interia.pl
  adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

  Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

  2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved