Opłaty za posiłkiSamorząd Uczniowski

Poznaj działalność Samorządu Uczniowskiego

Czytaj więcej...

Świetlica

Dowiedz się więcej o świetlicy szkolnej

Czytaj więcej...

Biblioteka

Co dzieje się w bibliotece

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Wszystko o zajęciach pozalekcyjnych w szkole

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 15/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie warunków korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Lompy w Katowicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach, w tym wysokości opłat za posiłki

Działając na podstawie art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)  oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów  i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Ogólny nadzór nad działaniem stołówki szkolnej sprawuje Dyrektor Zespołu.
2. Intendent odpowiada za wszelkie sprawy związane z organizacją działania stołówki.
3. Intendent kontroluje przestrzegania przepisów sanitarnych i BHP przez pracowników stołówki oraz zasad wynikających z HACPP.
4. Za jakość przygotowanego posiłku odpowiada kucharz i intendent.
5. Osoba wskazana przez Dyrektora zespołu odpowiada za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki.
 
§ 2
Do korzystania ze stołówki uprawnieni są uczniowie szkoły i pracownicy zespołu.
 
§ 3
Wstęp do stołówki mają tylko osoby uprawnione do korzystania ze stołówki.
 
§ 4
1. Obiady wydawane są codziennie od godziny 1230 do godziny 1445.
2. W razie zmian organizacyjnych pracy szkoły godziny wydawania obiadów mogą być zmienione na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu.
3. Wpłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto nr 48 1020 2313 0000 3502 0515 5884 lub w poniedziałki gotówkowo u intendenta w godzinach od 730 – 1000.
4. Dowodem uiszczenia opłaty za obiad jest wystawione przez intendenta pokwitowanie lub dostarczone potwierdzenie wpłaty dokonanej na w/w konto.
 
§ 5
1. Wpłaty abonamentowe za cały miesiąc należy wpłacić do 15-tego każdego miesiąca (brak wpłaty w danym miesiącu spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów dla dziecka, do momentu uiszczenia opłaty).
2. Wpłaty za obiady tygodniowe i jednorazowe ze wskazaniem konkretnych dni, są przyjmowane w poniedziałki (od 730 do 1000)                 
3. Przed wpłatą należności na konto rodzic/opiekun zobowiązany jest do skontaktowania się z intendentem w celu ustalenia wysokości kwoty wpłaty (ewentualne odliczenia za obiady niewykorzystane  w poprzednim miesiącu lub naliczone odsetki).
4. Przy dokonywaniu płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe zespołu. Jeżeli termin płatności przypada w dzień ustawowo wolny od pracy zostaje przesunięty na kolejny pierwszy dzień roboczy.
5. Niezapłacenie w terminie wpłat za obiady spowoduje naliczanie odsetek ustawowych (art.481 Kodeksu cywilnego).
6. Osoby rozpoczynające korzystanie z obiadów w trakcie miesiąca (po obowiązującym terminie płatności) uiszczają opłatę w pierwszym dniu korzystania z obiadu, brak wpłaty skutkuje naliczaniem odsetek.
 
§ 6
1. Zwracać opłatę za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.
2. Należną kwotę zwrotu, o której mowa w pkt 2, obliczać jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby nieobecności dni uczniów lub innych pracowników.
 
§ 7
Od dnia 1 marca 2019 roku odpłatność za obiady wynosi:
Lp. Grupa osób  Stawka w zł
1.  uczniowie szkoły 3,00
2.  uczniowie szkoły, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których  opłatę wnosi MOPS    7,11
3.  pracownicy pedagogiczni zespołu 7,11
4.  pozostali pracownicy 7,11 + 8% VAT

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT i scentralizowania rozliczeń – Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów   i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) do kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości 8 % kosztów posiłku.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 9
Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 51/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach z dnia 31 października 2018r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy, w tym wysokości opłat za posiłki.

Katowice, dnia 26 marca 2019 roku.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved