REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKASamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

§1

Organizatorem "szczęśliwego numerka" jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZSP3 w Katowicach.

§2

„Szczęśliwy numerek” jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godz. 7. 55, przed pokojem nauczycielskim i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

§3

Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 24. Losowaniem zajmuje się Zarząd Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunowie. Wylosowany numer podany jest do wiadomości uczniów i nauczycieli przez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Samorządu Uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim.

§4

Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

§5

Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany "szczęśliwy numerek", w danym dniu zwolnione będą z:
- odpowiedzi ustnych
- niezapowiedzianych odpowiedzi pisemnych
Uwaga! Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany - "szczęśliwy numerek" nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. Ponadto "szczęśliwy numerek" nie zwalnia ucznia z odrabiania zadań domowych, aktywnego udziału w lekcji, zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.
Uczeń posiadający danego dnia "szczęśliwy numerek" ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

§6

Osoba ze „szczęśliwym numerkiem” ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.

§7

Paragraf 6 (§6) jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej, a także nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

§8

Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze „szczęśliwym numerkiem” jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

§9

„Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcji wychowania fizycznego.

§10

Uczeń posiadający „szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń utraci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub Dyrektorem.

§11

Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

§12

„Szczęśliwy numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed zakończeniem I i II semestru.

§13

Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz w miesiącu. Po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli po wykorzystaniu wszystkich numerków w jednym cyklu.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved