AktualnościSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 

1. Wchodząc do świetlicy zgłaszam swoje przybycie.

2. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.

3. Nie oddalam sie od wychowawcy podczas wyjścia poza salę świetlicową.

4. Przychodże do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.

5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.

7. Biorę aktywny udział w zajęciach.

8. Staram się cicho pracować i bawić.

9. Słucham uważnie próś i poleceń nauczyciela - staram się jej jak najlepiej wykonać.

10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.

11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.

12. Dbam o porządek w sali.

13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.

14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.

15. Szanuję cudzą włąsność.

16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.

17. Dbam o higienę osobistą.

18. Myje ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.

19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.

20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa w programie „Klub Przyjazna Dłoń”
realizowanego w ZSP nr 3 w Katowicach


1. Do Klubu Przyjazna Dłoń zapraszani zostają uczniowie ZSP nr 3 w Katowicach na wniosek: wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga lub innego nauczyciela.
2. Realizatorami Programu są nauczyciele ZSP nr 3 w Katowicach, którzy organizują spotkania, wycieczki, imprezy dla uczestników.
3. Realizatorzy Programu mogą podjąć decyzję o zapisaniu lub usunięciu ucznia z listy klubowiczów (po wcześniejszej, indywidualnej analizie sytuacji ucznia).
4. Przy zapisie do Klubu Przyjazna Dłoń pod uwagę bierze się indywidualną sytuacje ucznia (wychowawczą, edukacyjną, rodzinną), opinię wychowawcy klasy oraz liczbę miejsc na danym rodzaju zajęć.
5. Spotkania mają charakter zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych bądź różnego rodzaju wycieczek organizowanych nieodpłatnie dla uczniów należących do Klubu Przyjazna Dłoń.
6. Spotkania Klubu Przyjazna Dłoń odbywają się, zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź po wcześniejszym pisemnym zaproszeniu.
7. O uczestniczeniu dziecka w wyjściach, wycieczkach, imprezach decydują osoby realizujące program - po uprzedniej analizie sytuacji ucznia oraz otrzymaniu zgody od rodziców/prawnych opiekunów ucznia.


W roku szkolnym 2019/2020 w ramach programu realizowane są zajęcia pozalekcyjne:

  • „Dbam o siebie przez okrągły rok”- p.A.Dąbrowska.
  • „W świecie emocji”- p.K.Rodak
  • „Zajęcia komputerowe”- p.G.Drabik
  • „Edukacja plastyczna i dziecięce rękodzieło”, „Wyrównywanie zaległości programowych, odrabianie zadań domowych”- p.B.Tarnowska
  • „Arteterapia –Razem lepiej”.-p.A.Wyderka
  • „Poznaję siebie”- zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji społecznych z elementami arteterapii- p.M.Skorupka


Opracowały:
Bożena Tarnowska
Katarzyna Rodak

 

 

Regulamin programu „Klub Przyjazna Dłoń” realizowanego w ZSP nr 3 w Katowicach

1. Do Klubu Przyjazna Dłoń zapraszani zostają uczniowie ZSP nr 3 w Katowicach na wniosek: wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga lub innego nauczyciela.
2. Realizatorami Programu są nauczyciele ZSP nr 3 w Katowicach, którzy organizują spotkania, wycieczki, imprezy dla uczestników.
3. Realizatorzy Programu mogą podjąć decyzję o zapisaniu lub usunięciu ucznia z listy klubowiczów (po wcześniejszej, indywidualnej analizie sytuacji ucznia).
4. Przy zapisie do Klubu Przyjazna Dłoń pod uwagę bierze się indywidualną sytuacje ucznia (wychowawczą, edukacyjną, rodzinną), opinię wychowawcy klasy oraz liczbę miejsc na danym rodzaju zajęć.
5. Spotkania mają charakter zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych bądź różnego rodzaju wycieczek organizowanych nieodpłatnie dla uczniów należących do Klubu Przyjazna Dłoń.
6. Spotkania Klubu Przyjazna Dłoń odbywają się regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź po wcześniejszym pisemnym zaproszeniu.
7. O uczestniczeniu dziecka w wyjściach, wycieczkach, imprezach decydują osoby realizujące program - po uprzedniej analizie sytuacji ucznia oraz otrzymaniu zgody od rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

Opracowały :
mgr Fabiana Bartela
mgr Agnieszka Kubik

 

 

WYCIECZKA PRZYJAZNEJ DŁONI DO KRAKOWA

 

Grupa  20 uczniów w październiku pojechała na wycieczkę do Krakowa.

Najpierw uczestniczyliśmy w warsztatach z klocków lego, a potem zwiedzaliśmy Kraków. Byliśmy na rynku podziwiając Kościół Mariacki oraz Sukiennice. Każdy z nas zobaczył piękną Katedrę na Wzgórzu Wawelskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Smok Wawelski. Kraków to piękne miasto. Z przyjemnością wrócimy tam jeszcze raz.

Opr.Fabiana Bartela ( opiekun Przyjaznej Dłoni) 

 

 

 

1. Świetlica jest agendą szkoły o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przeznaczoną dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Świetlica szkolna czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-17.00.
3. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
4. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej wychowawcy świetlicy(rekrutacja- załącznik).
5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z klas I-III obojga rodziców pracujących
- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
- dojeżdżające
- z rodzin objętych nadzorem kuratora
- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń (załącznik do regulaminu).
6. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.
7. Dzieci przebywające w pomieszczeniach świetlicy zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy, nauki i zajęć tematycznych.
8. W czasie zajęć należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników.
9. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
10. Za nieodpowiednie zachowanie dziecko może być ukarane według zasad określonych wewnątrzszkolnym ocenianiu.
11. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu dnia:                                   

6.30-9.00 zbiórka dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozmowy z dziećmi, zajęcia plastyczne dla chętnych

9.00-11.00 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne, pogadanki, konkursy, quizy

11.00-12.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, gry logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość

12.30-13.45 obiad, zajęcia wyciszające -popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, indywidualne czytanie książek, rysowanie itp.

13.45-14.30 Nauka własna pod opieką nauczyciela-odrabianie zadań domowych. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne, zajęcia pozalekcyjne

14.30-15.30 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne

15.30-17.00 Zajęcia indywidualne, zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci, gry i układanki stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów. Porządkowanie świetlicy.
 
W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami i zabawą. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z
2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 ze zm.)

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved