Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

Archiwum

 

Regulamin powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia
obowiązujący w  Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach
§ 1
W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
§ 2
Rzecznik Praw Ucznia jest powołany przez Dyrektora szkoły (z zachowaniem procedury §1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
§ 3
Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:
1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego
2) na wniosek samego Rzecznika
§ 4
Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok.
§ 5
Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka.
§ 6
Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
1) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
3) interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia
4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
5) kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych
6) składanie dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności
§ 7
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
1) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
2) wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa dziecka
3) zapoznania się z opinią stron konfliktu
4) odstąpienia od podjęcia interwencji
§ 8
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu
2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
3) w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
4) ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor szkoły
§ 9
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu
2) podjęcie mediacji ze stronami
3) w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie
4) po wyczerpaniu procedury (§9 - l,2,3) każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej
§10
Rzecznik praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.


STATUS RZECZNIKA PRAW UCZNIA
WSTĘP
Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
a) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991r.( Dz.U. Nr 120 poz. 526, 527).
b) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991r.Dz.U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).
c) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej 6-letniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.Urz. MEN Nr 14/1999).
l. Ustalenia programowe
Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli i wychowawców. Udział uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez samorząd. Osobą wspierającą działania samorządu oraz ułatwiająca (propagującą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym) jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.
2. Ustalenia organizacyjne
a) Funkcje rzecznika zapisane są w statucie szkoły.
b) Wybór rzecznika inicjuje samorząd wspólnie z dyrekcją placówki.
c) Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli samorządu uczniowskiego.
d) Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
e) Rzecznikiem może być nauczyciel, wychowawca danej placówki oświatowej.
f) Kadencja rzecznika trwa w zasadzie jeden rok i kończy się z chwilą powołania następcy.
g) Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
h) Wybory są powszechne i tajne.
i) Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans na stanowisko kierownicze, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, z innych ważnych powodów. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu samorządu i dyrekcji placówki.
3. Tryb wyboru rzecznika
a) Wyłonienie przynajmniej dwóch kandydatów spośród nauczycieli, wychowawców (wymagana zgoda na piśmie).
b) Zainicjowanie kampanii wyborczej; charakterystyki kandydatów, plakaty, ulotki, gazetka szkolna.
c) Ustalenie terminu oraz przeprowadzenia wyborów.
d) Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Uwagi końcowe
a) Rolę Komisji Wyborczej pełni samorząd szkolny.
b) Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z kierownictwem placówki.
c) Wręczenie aktu powołania rzecznika odbywa się wobec całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Konwencja Praw Dziecka
(fragmenty)
Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na: rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, języka, religię, poglądy polityczne.
Art.13     Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.
Art.14     Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
Art.15     Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
Art.17     Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.
Art.18     Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.
Art.19     Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzyskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.
Art.20     Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.
Art.23     Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
Art.28     Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.
Art.29     Nauka dziecka będzie ukierunkowana na :
a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad
c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi
d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia
Art.33     Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami na Rzecznika Praw Ucznia .
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 09 2016 rok.


                                                                  
PRZEWODNICZĄCY SU       OPIEKUN SU                DYREKTOR SZKOŁY
Piotr Dyja                                mgr Anita Wyderka       mgr  Małgorzata Papierniak   

2018 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved