Regulamin świetlicySamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

1. Świetlica jest agendą szkoły o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przeznaczoną dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Świetlica szkolna czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-17.00.
3. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
4. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej wychowawcy świetlicy(rekrutacja- załącznik).
5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z klas I-III obojga rodziców pracujących
- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
- dojeżdżające
- z rodzin objętych nadzorem kuratora
- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń (załącznik do regulaminu).
6. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.
7. Dzieci przebywające w pomieszczeniach świetlicy zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy, nauki i zajęć tematycznych.
8. W czasie zajęć należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników.
9. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
10. Za nieodpowiednie zachowanie dziecko może być ukarane według zasad określonych wewnątrzszkolnym ocenianiu.
11. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu dnia:                                   

6.30-9.00 zbiórka dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozmowy z dziećmi, zajęcia plastyczne dla chętnych

9.00-11.00 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne, pogadanki, konkursy, quizy

11.00-12.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, gry logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość

12.30-13.45 obiad, zajęcia wyciszające -popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, indywidualne czytanie książek, rysowanie itp.

13.45-14.30 Nauka własna pod opieką nauczyciela-odrabianie zadań domowych. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne, zajęcia pozalekcyjne

14.30-15.30 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne

15.30-17.00 Zajęcia indywidualne, zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci, gry i układanki stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów. Porządkowanie świetlicy.
 
W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami i zabawą. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z
2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 ze zm.)

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2022 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved