Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

1.Ze względu na warunki lokalowe, możliwości kadrowe oraz wymogi prawne, świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom rodziców / opiekunów prawnych czynnie pracujących. Rodzice przebywający na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym czy dłuższym zwolnieniu lekarskim, nie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do świetlicy ZSPnr3.

2.Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas I-VIII, jednakże ilość miejsc do świetlicy ZSP3 jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji. Uczniowie z klas IV-VI proszeni są o  przychodzenie do szkoły dopiero na kilka minut przed rozpoczęciem lekcji. Świetlica szkolna jest bowiem przeznaczona do opieki nad uczniami z klas młodszych, którzy tworzą grupę stałą. Uczniowie z klas IV-VIII należą do grupy rotacyjnej. Dzieci z klas IV-VIII mogą ubiegać się o przyjęcie do świetlicy ZSP3 tylko w szczególnych przypadkach, które również rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

3.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie

4. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.                     

5. Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy szkolnej.

6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
 -z klas I-III
- obojga rodziców pracujących
- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
- dojeżdżające
- z rodzin objętych nadzorem kuratora
- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
- Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.
W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.

7.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej
podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w skład której wchodzą:
-dyrektor szkoły,
-pedagog szkolny
-wychowawca świetlicy.

8. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy ,którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.                                      

9. Rodzice pragnący skorzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji zobowiązani są potwierdzić fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez złożenie oświadczenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem.       9. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci są opublikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły w dniu 15 września.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym ,dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

Zasady naboru dzieci do świetlicy szkolnej są zgodne z Regulaminem Świetlicy oraz ze Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach.

 

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved