Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

REGULAMIN UDZIELANIA I REALIZACJI STYPENDIUM ORAZ ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593)
Uchwała Rady Miasta Katowice nr XL/835/05 z późn. zm.
Zasady i warunki przyznawania stypendium
§ 1
1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty , o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz 593 z późniejszymi zmianami), a w szczególności gdy w rodzinie tej  występuje: bezrobocie, niepełnosprawności, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm,  narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz gdy rodzina ucznia jest niepełna.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie stosownego wniosku w terminie do 15 września,  danego roku szkolnego.
Formy Stypendium
§ 2
Stypendium może być udzielone uczniowi w formie całkowitego lub częściowego  pokrycia kosztów:
1) udziału w płatnych zajęciach pozaszkolnych o charakterze edukacyjnym np. kursy językowe, kursy informatyczne, zajęcia logopedyczne,  zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia artystyczne
2) udziału w wycieczkach szkolnych
3) zakupu artykułów i przyborów o charakterze edukacyjnym zgodnie z katalogiem wydatków (zał. nr 1).
Zasady realizacji stypendium szkolnego
§ 3
1. Stypendium szkolne może być realizowane miesięcznie bądź kwartalnie w zależności od potrzeb ucznia.
2. Stypendium za dany miesiąc/kwartał realizowane jest po zakończeniu danego miesiąca/kwartału.
3. W miesiącu grudniu i czerwcu stypendium może być realizowane od pierwszych dni danego miesiąca.
4. Stypendium przyznane uczniowi może być realizowane w dwóch formach:
a) na podstawie faktury przelewowej, z odroczonym terminem płatności min. 14 dni, wystawionej na:
Nabywca: Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
NIP: 634-001-01-47
Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach
ul. Grzegorzka 4
40-309 Katowice
(proszę nie podawać nr NIP szkoły)
b) po wcześniejszym pobraniu przez szkołę zaliczki pieniężnej. Ta forma realizacji stypendium  możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach,     rozpatrywanych indywidualnie np. chęć zakupu sprzętu komputerowego.
Rodzic chcąc dokonać takiego zakupu zobowiązany jest wcześniej zgłosić się do gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego w celu ustalenia przysługującej mu kwoty stypendium. Ponadto zobowiązuje się do dostarczenia faktury w wyznaczonym terminie.
Wypłata środków następuje w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury.
5. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym może być realizowane tylko na podstawie faktury przelewowej z odroczonym terminem płatności.
Zasady i warunki przyznawania zasiłku
§ 4
1. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest  złożenie odpowiedniego wniosku dostępnego w gabinecie psychologa/pedagoga szkolnego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego , w szczególności z powodu:
a) śmierci,  ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców;
b) utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny ucznia;
c) innych zdarzeń losowych;
d) ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia;
3. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  określonej decyzją administracyjna Prezydenta Miasta.
Regulamin udzielania i realizacji stypendium oraz zasiłku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach obowiązuje od 1.01.2017 r.

Regulamin został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 3 w Katowicach

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved