COVID-19Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 Od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. nauka w Szkole Podstawowej nr 47 w klasach I-VIII odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Organizacja zadań szkoły realizowana będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w kształceniu na odległość:

 1. materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. inne niż wymienione narzędzia wskazane przez nauczycieli tj.
 • Office 365 - lekcje na platformie Microsoft OneNoteDo
 • Aplikacja ClassDojo
 • Aplikacja com
 • Strony wolne pl
 • Linki do zdalnych testów w formie zabaw edukacyjnych (in. kahoot)
 • Program: genial.ly
 • Platforma pl i https://www.mentimeter.com
 • http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna/
 • Platforma Oxford University PressBritishCouncil Kids
 • Serwis Kultura dostępna - umożliwia wirtualne zwiedzanie muzeów
 • Portal Polskiego radia
 • Przystanek historia - portal
 • Platforma https://epo.oxfordonlinepractice.com/app
 • Platforma https://primaryplus.oxfordonlinepractice.com/app/
 • Konto na com - umożliwia spotykanie się z uczniami na wideokonferencjach.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje Aneks nr 7 do Statutu Szkoły.

Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są przez dziennik elektroniczny.

Małgorzata Papierniak dyrektor ZSP3

Drodzy rodzice!

Zgodnie z decyzją MEN od 24.10.2020r. do 8.11.2020r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Klasy I-III uczą się stacjonarnie w szkole. Wszystkie klasy pracują według swojego planu.

Zmianie ulega rozmieszczenie klas I-III w salach :

Ia  125

Ib 216

IIa 112

IIb 214

IIc 102

IIIa 127

IIIb 29

IIIc 108

Zajęcia rewalidacji oraz z psychologiem, logopeda i pedagogiem odbywać się będą dla klas IV-VIII zdalnie, a dla klas I-III stacjonarnie.

Świetlica dla klas I-III pracuje bez zmian od 27.10. ( dzieci uczęszczające do świetlicy do 26.10 pracują zdalnie zgodnie z wcześniejsza informacją)

O uruchomieniu stołówki szkolnej poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu. Uczniowie klas I-VII korzystający ze stołówki, a przebywający na zdalnym nauczaniu nie przychodzą na obiady (zasady rozliczania obiadów z MOPS – podobne jak w okresie III-VI).

Zasady korzystania z biblioteki dla klas IV-VIII przekaże nauczyciel biblioteki.

Klasy III od 26.10 wychodzą ze szkoły przez szatnię od strony parkingu.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Bezpieczny powrót do szkół

działania MEN, GIS i MZ w przygotowaniu organizacji roku szkolnego 2020/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w związku z prowadzoną akcją informacyjną pn. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny", której celem jest przypomnienie społeczeństwu o podstawowych zasadach profilaktyki SARS-Co-2 przekazuje link do strony z aktualnymi informacjami. Informacje te zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia - wytyczne ogólne, dodatkowe zalecenia dla szkół w strefach żółtej i czerwonej, które mogą być przydatne z nowym rokiem szkolnym: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka


Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

 •  kaszel,
 •  temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 •  bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 •  utratę węchu o nagłym początku,
 •  utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 •  wysypkę.

pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

 

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu


Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.  

Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu. 

Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

 • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!
 • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
 • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
 • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!
 • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń! 
 • brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej - umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

 

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną


Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji : 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 

 

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii


Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.

Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

 

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków


Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej. 

Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka. 

Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich


Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli


W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka. 

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2. 

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września


Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. 

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

 • W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci: 
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
 • Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-dla-rodzicow-od-wrzesnia-wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

   


  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

  ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
  telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
  email: zsp3katowice@interia.pl
  adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

  Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

  2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved