Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

• administratorem  danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 4;
• funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Kaczorowski adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
• podane dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Zespołu w celu prowadzenia działań dydaktyczno – opiekuńczo  –   wychowawczych oraz promocyjnych i informacyjnych;
• podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podpisanych zgód przez okres nauki dziecka w przedszkolu i szkole;
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
• przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
• ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej  zgody przed jej cofnięciem;
• dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
• dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 4; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Michał Kaczorowski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany.

 

Szanowni Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów powierzonych opiece szkoły, stale wdrażamy kolejne działania mające na celu realizację przyjętej i ciągle udoskonalanej strategii podnoszącej bezpieczeństwo uczniów oraz zachowania higieny i porządku.

Do tych działań należą:

1. monitoring wizyjny w szkole i na terenie przyszkolnym
2. wzmocnienie dyżurów nauczycielskich;
3. w sezonie wiosennym i jesiennym możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu na wyznaczonych boiskach szkolnych;  
4. opieka świetlicy nad uczniami;
5. realizowanie zadań zawartych w planach wychowawczych i programie profilaktyczno-wychowawczym m.in.: uspołecznianie, nauka samodzielności i funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach szkolnych, życiowych,  kształcenie umiejętności asertywnego zachowania.

Rada Pedagogiczna zatwierdziła
Procedurę przebywania rodziców i osób obcych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

pdf

 

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im.Józefa Lompy

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ),
 • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. ),
 • Dokumenty wewnątrzszkolne – program wychowawczy szkoły, plan rozwoju szkoły, program profilaktyki, Statut Szkoły.

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby;
 • Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach;
 • Upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • Wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 • Dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych;
 • Dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną;
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli;
 • Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami/opiekunami/w procesie kształcenia i wychowania;
 • Koordynuje oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego;
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła, aby dobrze funkcjonować, posiada wizję rozwoju.

Główne cele rozwoju:

 • Wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Aktywna współpraca z rodzicami;
 • Budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom;
 • Kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności;
 • Właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym wszystkich organizacji działających na terenie szkoły;
 • Unowocześnianie bazy szkoły-wprowadzania najnowszych technologii;
 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom;
 • Objęcie opieką socjalno – materialną uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej;
 • Wszechstronny i permanentny rozwój kadry pedagogicznej.

Założone efekty rozwoju:

 • Wysoka jakość pracy szkoły;
 • Wszechstronne kształcenie uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • Osiągnięcie sukcesów edukacyjnych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;
 • Rozwój u uczniów zainteresowań i uzdolnień, kreatywności, odpowiedzialności oraz umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy;
 • Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania na wszystkich zajęciach;
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;
 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie jako współgospodarze szkoły;
 • Wsparcie i rozbudowa funkcjonowania sprawnego systemu komunikowania się i zarządzania;
 • Określenie wymagań edukacyjnych oraz motywującego systemu oceniania jako elementów tworzenia dla uczniów środowiska przyjaznego uczeniu się;
 • Zapewnienie uczniom podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji oraz zdobycie wysokich lokat w różnorodnych konkursach;
 • Osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych;
 • Prezentowanie przez uczniow postaw patriotycznych i obywatelskich, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie agresji, rozbudzanie obowiązkowości, odpowiedzialności za własne czyny, samokrytycyzmu, sprawiedliwości i tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, poszanowania dobra kultury i przyrody;
 • Zapewnienie spełniania przez obiekty szkoły, obiektów sportowych i placu zabaw wymogów bezpieczeństwa i higieny oraz ich należytego i estetycznego zagospodarowania przy uwględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska nauki;
 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz podejmowanie skutecznych działań w zakresie opieki i niesienia pomocy;
 • Wszechstronne przygotowanie kadry pedagogicznej do kształcenia uczniów oraz systematyczne podwyższanie jej kwalifikacji.

Zadania szkoły w podstawowych obszarach.

    1.Działalność dydaktyczna:

 • Rozwijanie i poszerzanie umiejętności oraz wiedzy uczniów poprzez realizację programów nauczania obejmujących pełną podstawę programową z dostosowaniem do możliwości i potrzeb uczniów;
 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;
 • Organizowanie w szkole dodatkowych zajęć dydaktycznych;
 • Realizacja projektów edukacyjnych, w tym projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej;
 • Realizowanie form pomocy uczniom mającym problemy dydaktyczne;
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczych lub rozwojowych wg KN art. 42 a, ust. 2, lit. a i b, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z IPET;
 • Motywacja i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów;
 • Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w klasach III i VI;
 • Analiza wyników sprawdzianu klas: III i VI; (z analiz wyciągane są wnioski, których wdrażanie przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia);
 • Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami, w tym pracę zespołów przedmiotowych.

    2.Działalność wychowawczo-opiekuńcza:

 • Analizowanie podejmowanych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań i ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeb;
 • Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, a następnie monitorowanie realizacji tych planów;
 • Spójność klasowych planów wychowawczych z programem szkoły;
 • Podejmowanie działań mających na celu wdrożenie w życie działalności szkolnej zasad integracji oraz bieżąca ewaluacja tych działań;
 • Umożliwianie uczniom niepełnosprawnym nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy;
 • Tworzenie możliwości podejmowania działań na zasadzie partnerstwa i w poczuciu współodpowiedzialności za sukcesy i porażki;
 • Tworzenie wewnętrznych regulaminów klasowych, kontraktów z uczniami, itp.;
 • Organizowanie spotkań promujących właściwe zachowania, np.: przeciwdziałanie agresji, właściwe odżywianie, udzielanie pierwszej pomocy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, uczenie asertywnych zachowań, postawy patriotycznej itp.;
 • Przeprowadzanie pogadanek, konkursów wiedzy o uzależnieniach i realizowanie zadań w ramach zajęć profilaktycznych;
 • Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
 • Stosowanie statutowych nagród za zachowania godne naśladowania i kar za zachowania niewłaściwe;
 • Rozpowszechnianie informacji o sukcesach uczniów;
 • Stosowanie procedur postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze;
 • Informowanie na bieżąco rodziców o problemach wychowawczych i podejmowanie wspólnych działań;
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole oraz podczas wyjść organizowanych poza teren szkoły;
 • Współpraca nauczycieli, wychowawców z pedagogiem i psychologiem oraz dyrektorem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci poprzez rozmowy indywidualne, pedagogizację rodziców w czasie zebrań,
 • Wspomaganie rodziców i rozwoju uczniów poprzez działalność świetlicy szkolnej;
 • Organizowanie wraz z rodzicami wspólnych zadań i imprez;
 • Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.

    3.Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym:

 • Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju szkoły (współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku);
 • Promowanie wartości edukacji (prezentowanie informacji o ofercie edukacyjnej i osiągnięciach, promowanie w środowisku potrzeby uczenia się dla jej pozytywnego postrzegana w środowisku);
 • Współpraca w ramach programu wychowania i profilaktyki z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Policji, Parafią, MOPS, Komendą Straży Pożarnej, Komendą Straży Miejskiej, Biblioteką Miejską, ośrodkami specjalistycznymi;
 • Współpraca z okolicznymi placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, Miejski Dom Kultury w Katowicach) w organizowaniu imprez środowiskowych;
 • Współpraca w zakresie bezpieczeństwa obiektu i terenu szkolnego oraz uczniów i pracowników z Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Komendą Miejską Policji, firmą ochrony osób i mienia i Strażą Miejską;

   4.Współpraca z Rodzicami:

 • Organizowanie wraz z rodzicami wspólnych działań na rzecz poprawy jakości pracy szkoły;
 • Budowanie klimatu zaufania i jawności działań;
 • Angażowanie rodziców w realizację projektów i imprez szkolnych;
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci oraz czynne współuczestnictwo rodziców w podejmowanych działaniach;
 • Określenie ścisłych zasad współpracy szkoły z rodzicami (w odrębnych dokumentach szkolnych);

   5. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły:

 • Przestrzeganie prawa oświatowego i wdrażania zmian prawnych;
 • Realizowanie zapisów aktów prawa wewnątrzszkolnego;
 • Realizowanie celów Koncepcji Pracy Szkoły przez jej analizę i modyfikowanie oraz upowszechnianie i zyskanie akceptacji rodziców i uczniów;
 • Organizowanie procesów edukacyjnych poprzez ich monitorowanie i doskonalenie, wykorzystywanie wniosków z monitorowania w procesie planowania; stosowanie różnorodnych metod i sposobów wspierania i motywowania uczniów; analiza wyników monitorowania osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z tychże analiz;
 • Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dla osiągania przez uczniów sukcesów na miarę ich możliwości oraz działań zwiększających szans edukacyjnych uczniówi indywidualizacji procesu edukacyjnego;
 • Organizowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi szkoły;
 • Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawców;
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w sposób planowy, dokonywanie ewaluacji nadzoru oraz wykorzystywanie wniosków do rozwoju szkoły;
 • Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej;
 • Systematyczna współpraca dyrektora z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • Monitorowanie i zatwierdzanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów;
 • Dbanie o bieżące wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły i zapewnienie dobrych warunków nauki i pracy.

   Nasz Absolwent

 •    Jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
 • Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
 • Ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
 • Zna język obcy, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • Przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
 • Zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
 • Dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

 

 

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved