Stypendium szkolneSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie stypendium szklonego 2021/2022r.

 Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W bieżącym roku szkolnym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej  tj. 528,00 zł netto. - do 600zł (od stycznia 2022) dlatego można też składać wnioski o dochodzie do  600 złotych na osobę.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom/słuchaczom/wychowankom zamieszkałym na terenie miasta Katowice:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 Wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostały wyszczególnione w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

*Pracownik CUW Katowice  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  • złożone w szkole – potwierdzone przez dyrektora szkoły lub przez osobę upoważnioną,
  • złożone w CUW Katowice - potwierdzone przez upoważnionego pracownika CUW Katowice.

Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Centrum u\usług Wspólnych w Katowicach informuje, iż ustawowy termin do złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, upływa z dniem 15.09.2021r.

Wszystkie informacje wraz z nowymi drukami wniosków o  przyznanie pomocy materialnej dla uczniów wraz z załącznikami na rok szkolny 2021/2022 są do odbioru w Referacie ds. Funduszy Stypendialnych 40-017 Katowice ul. Graniczna 27, pokój 034 oraz na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved