Rekrutacja do przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   
Czwartek, 27. Luty 2014 19:02

Katowice, 23 marca 2015r.

DRODZY RODZICE

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkoli

na terenie miasta Katowice odbywać się będzie

w formie elektronicznej poprzez stronę https://katowice.nabory.pl/

Oferta przedszkoli zostanie udostępniona Państwu od 25 marca 2015 r. od godz. 14.00.

Wnioski rekrutacyjne należy wypełniać  od 1 kwietnia od godziny 9.00 do 15 kwietnia do godziny 16.00.

 

Szczegółowy harmonogram i procedury przebiegu rekrutacji dostępne będą na ww. stronie rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji mogą Państwo również znaleźć na stronie Urzędu Miasta Katowice.


 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7)

2. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 58 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

3. Uchwała Nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 58 odbywa się w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica opracowanego przez Gminę Katowice.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru na stronie internetowej https://katowice.nabory.pl

3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

4. Wniosek jest składany dyrektorowi ZSP nr 3 lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej osobiście.

5. Liczba miejsc wolnych w przedszkolu, na które odbywa się rekrutacja jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

6. Powyższe zasady rekrutacji będą miały zastosowanie także dla dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się
o przyjęcie do grupy ogólnodostępnej.

Rozdział II

Zadania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

1. Powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

2. Podaje do publicznej wiadomości:

a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązującego w postępowaniu rekrutacyjnym;

b) regulamin rekrutacji;

c) harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej.

3. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

4. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

5. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

6. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a) przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach;

b) członek komisji – nauczycielka przedszkola;

c) członek komisji – nauczycielka przedszkola.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej;

b) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach
w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

c) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa;

d) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich;

e) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych i podpisanie ich;

f) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie;

g) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej;

h) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem
w protokole;

i) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej;

j) przekazanie protokołu dyrektorowi ZSP nr 3 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych
i nieprzyjętych.

3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych;

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 1. Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do 31.12.2015 r. kończy 5 lat lub dziecko
  z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 2. Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do dnia 31.12.2015r. ukończy 4 lata.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów 
  stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie 
  wychowującego dziecko.
 4. Dziecko, zgłaszane do przedszkola jako jedno z bliźniąt, trojaczków, (...), dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola /szkoły w Zespole Szkolno –Przedszkolnym/oddziału „0” w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu.
 5. Dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 6. Dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2015r. ukończy 3 lata.

7. W przypadku, gdy w przedszkolu liczba wniosków jest większa niż 1, a ich

wartość punktowa jest taka sama, w placówce natomiast pozostało jedno

wolne miejsce, decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka podejmuje

komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział V
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty

do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji

rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka

do przedszkola.

3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica

lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania

uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej

do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców

lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję

dyrektora do sądu administracyjnego.

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w toku postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica
lub opiekuna prawnego.

3. Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja
są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja
są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Załącznikami do regulaminu są :

a) wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;

b) terminy postępowania rekrutacyjnego;

c) protokół rekrutacji kandydatów do Miejskiego Przedszkola Nr 58 na rok szkolny 2015/2016.

2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3. Powyższy regulamin obowiązuje od 23 marca 2015 roku.

 

Załącznik do regulaminu :

1. Wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

L.p.

Kryterium

Liczba pkt

1

Dziecko, które w roku

rekrutacji, tj. do

31.12.2015 r. kończy 5 lat lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym

64

2

Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do dnia 31.12.2015r. ukończy 4 lata

32

3

Dziecko, którego oboje

rodzice pracują/studiują

w systemie studiów

stacjonarnych, kryterium

stosuje się również

w stosunku do rodzica

samotnie wychowującego dziecko

16

4

Dziecko, zgłaszane do

przedszkola jako jedno

z bliźniąt, trojaczków, (...), dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola/szkoły

w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym/oddziału

„0” w placówce

wskazanej we wniosku

o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

8

5

Dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

4

6

Dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2015r. ukończy 3 lata

2

Załącznik do regulaminu :

 

2.Terminy postępowania rekrutacyjnego.

L.p

Data

Czynność

1

28.02.2014r

Powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji

2

do dnia 19.03.2015r. 
do godziny 15.00

Zebranie przez Dyrektora od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

3

od dnia 20.03.2015r. od godziny 11.00 do dnia 24.03.2015r. 
do godziny 8:00

Przygotowanie przez Komisję Rekrutacyjną oferty Przedszkola, z uwzględnieniem deklaracji rodziców o kontynuacji

4

od dnia 24.03.2015r. od godziny 8:00 do dnia 25.03.2015r. 
do godziny 14:00

Weryfikacja oferty przygotowanej przez Komisję Rekrutacyjną przez organ prowadzący

5

od dnia 25.03.2015r. od godziny 14.00 do dnia 01.04.2015r. 
do godziny 9.00

Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej

6

od dnia 01.04.2015r. od godziny 9.00 
do dnia 15.04.2015r  do godziny 16.00

Rejestracja dzieci  w systemie NABO przez rodziców. Rodzice składają wniosek 
w przedszkolu wskazanym na I miejscu. 
Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia
i inne dokumenty. Komisja Rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

7

od dnia 15.04.2015r. od godziny 16.00 do dnia 20.04.2015r 
do godziny 15.00

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

8

od dnia 20.04.2015r.
od godziny 15.00 do dnia 23.04.2015r. do godziny 13.30

Symulacje, obliczanie rekrutacji

9

od dnia 23.04.2015r.
od godziny 13.30 do dnia 28.04.2015r. do godziny 14.30

Analiza wyników przez Komisję Rekrutacyjną

10

od dnia 28.04.2015r. od godziny 14:30 do dnia 28.04.2015r. do godziny 15.00

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

11

od dnia 28.04.2015r. od godziny 15:00 do dnia 05.05.2015r. do godziny 15:30

Ustne potwierdzanie przez rodziców chęci zapisania dziecka do Przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola

12

od dnia 05.05.2015r. od godziny 15.30 
do dnia 07.05.2015r. do godziny 12.00

Wprowadzanie przez Komisję Rekrutacyjną potwierdzeń rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

13

od dnia 07.05.2015r. od godziny 15.30 do dnia 08.05.2015r. do godziny 15.30

Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do Przedszkola. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

14

od dnia 08.05.2015r. od godziny 15.50 do dnia 31.08.2015r. do godziny 15.30

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w Przedszkolu pozostały wolne miejsca

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Przedszkola nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Katowicach na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) oraz
na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7),

1. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 oraz odpowiadające im liczby punktów:

L.p.

Kryterium

Liczba pkt

1

Dziecko, które w roku

rekrutacji, tj. do

31.12.2015 r. kończy 5 lat lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym

64

2

Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do dnia 31.12.2015r. ukończy 4 lata

32

3

Dziecko, którego oboje

rodzice pracują/studiują

w systemie studiów

stacjonarnych, kryterium

stosuje się również

w stosunku do rodzica

samotnie wychowującego dziecko

16

4

Dziecko, zgłaszane do

przedszkola jako jedno

z bliźniąt, trojaczków, (...), dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola/szkoły

w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym/oddziału

„0” w placówce

wskazanej we wniosku

o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

8

5

Dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

4

6

Dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2015r. ukończy 3 lata

2

2.Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego
do Miejskiego Przedszkola nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Katowicach na rok szkolny 2015/2016

L.p

Data

Czynność

1

28.02.2014r

Powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji

2

do dnia 19.03.2015r.
do godziny 15.00

Zebranie przez Dyrektora od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

3

od dnia 20.03.2015r. od godziny 11.00 do dnia 24.03.2015r.
do godziny 8:00

Przygotowanie przez Komisję Rekrutacyjną oferty Przedszkola,
z uwzględnieniem deklaracji rodziców
o kontynuacji

4

od dnia 24.03.2015r. od godziny 8:00 do dnia 25.03.2015r.
do godziny 14:00

Weryfikacja oferty przygotowanej przez Komisję Rekrutacyjną przez organ prowadzący

5

od dnia 25.03.2015r. od godziny 14.00 do dnia 01.04.2015r.
do godziny 9.00

Udostępnienie rodzicom
za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej

6

od dnia 01.04.2015r.
od godziny 9.00
do dnia 15.04.2015r
do godziny 16.00

Rejestracja dzieci
w systemie NABO przez rodziców. Rodzice składają wniosek w przedszkolu wskazanym na I miejscu.
Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia
i inne dokumenty. Komisja Rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym
w wersji elektronicznej.

7

od dnia 15.04.2015r. od godziny 16.00 do dnia 20.04.2015r
do godziny 15.00

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

8

od dnia 20.04.2015r.
od godziny 15.00 do dnia 23.04.2015r. do godziny 13.30

Symulacje, obliczanie rekrutacji

9

od dnia 23.04.2015r.
od godziny 13.30 do dnia 28.04.2015r. do godziny 14.30

Analiza wyników przez Komisję Rekrutacyjną

10

od dnia 28.04.2015r. od godziny 14:30 do dnia 28.04.2015r. do godziny 15.00

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
do placówki.

11

od dnia 28.04.2015r. od godziny 15:00 do dnia 05.05.2015r.
do godziny 15:30

Ustne potwierdzanie przez rodziców chęci zapisania dziecka do Przedszkola,
w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola.

12

od dnia 05.05.2015r.
od godziny 15.30 do dnia 07.05.2015r. do godziny 12.00

Wprowadzanie przez Komisję Rekrutacyjną potwierdzeń rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

13

od dnia 07.05.2015r. od godziny 15.30 do dnia 08.05.2015r. do godziny 15.30

Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do Przedszkola. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

14

od dnia 08.05.2015r.
od godziny 15.50
do dnia 31.08.2015r.
do godziny 15.30

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w Przedszkolu pozostały wolne miejsca.

 

LAST_UPDATED2