Rekrutacja do przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   
Czwartek, 27. Luty 2014 19:02

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7)

2. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 58 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 58 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica opracowanego przez Gminę Katowice.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru na stronie internetowej https://katowice.nabory.pl

3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

4. Wniosek jest składany dyrektorowi ZSP nr 3 lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej osobiście.

5. Liczba miejsc wolnych w przedszkolu, na które odbywa się rekrutacja jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

6. Powyższe zasady rekrutacji będą miały zastosowanie także dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do grupy ogólnodostępnej.

Rozdział II

Zadania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.

2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.

3. Powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

4. Podaje do publicznej wiadomości:

a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązującego w postępowaniu rekrutacyjnym

b) regulamin rekrutacji,

c) harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej,

5. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

6. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

7. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

8. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a) przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach,

b) członek komisji – nauczycielka przedszkola,

c) członek komisji – nauczycielka przedszkola,

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,

b) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

c) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,

d) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,

e) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,

f) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie,

g) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,

h) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,

i) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,

j) przekazanie protokołu dyrektorowi ZSP nr 3 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest

a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko, którego oboje rodzice pracują/ studiują w systemie studiów stacjonarnych. Dotyczy wnioskodawców, którzy nie zaznaczyli powyżej kryterium „samotne wychowanie kandydata”.

2. Dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy, na podstawie oświadczenia rodzica.

3. Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 4 lata.

4. Dziecko, zgłaszane do przedszkola jako jedno z bliźniąt, trojaczków, (…) .

5. Dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie lub uczęszcza do przedszkola/szkoły w zespole szkolno –przedszkolnym/oddziału „0” w placówce wskazanej na I miejscu.

6. Dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 3 lata.

7. W przypadku, gdy na ostatnie wolne miejsce w przedszkolu przypada więcej niż jeden kandydat z tą samą liczbą punktów, wówczas wybór kandydata odbywa się w drodze losowania dokonywanego z wykorzystaniem systemu informatycznego. Kandydat wylosowany otrzymuje dodatkowy 1 pkt. do rekrutacji.

Rozdział V

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego.

5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w toku

postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Załącznikami do regulaminu są :

a) wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

b) terminy postępowania rekrutacyjnego

c) protokół rekrutacji kandydatów do Miejskiego Przedszkola Nr 58 na rok szkolny 2014/2015

2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3. Powyższy regulamin obowiązuje od 27 lutego 2014 roku.

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Przedszkola nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) oraz na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7), w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Katowice Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

L.p.

Kryterium

Liczba pkt

1

Dziecko, którego oboje rodzice pracują/ studiują w systemie studiów stacjonarnych. Dotyczy wnioskodawców, którzy nie zaznaczyli powyżej kryterium „samotne wychowanie kandydata”

64

2

Dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy, na podstawie oświadczenia rodzica

32

3

Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 4 lata

16

4

Dziecko, zgłaszane do przedszkola jako jedno z bliźniąt, trojaczków, (…)

8

5

Dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie lub uczęszcza do przedszkola/szkoły w zespole szkolno –przedszkolnym/oddziału „0” w placówce wskazanej na I miejscu

4

6

Dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 3 lata

2

 

§ 2.

1.Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Miejskiego Przedszkola nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach na rok szkolny 2014/2015

 

L.p

Data

Czynność

1

28.02.2014r

Powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji

2

do dnia 28.02.2014r

Określenie przez organ prowadzący wzoru wniosku

3

do dnia 4.03.2014r

Określenie przez Dyrektora w porozumieniu z PMK kryteriów naboru oraz określenie ich wartości punktowej

4

do dnia 11.03.2014r do godziny 9.00

Zebranie przez Dyrektora od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

5

od dnia 03.03.2014 od godziny 9.00 do dnia 11.03.2014r do godziny 13:00

Przygotowanie przez Komisję Rekrutacyjną oferty Przedszkola, z uwzględnieniem deklaracji rodziców oraz liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

6

od dnia 11.03.2014r. od godziny 13:00 do dnia 14.03.2014r. do godziny 15:00

Weryfikacja oferty przygotowanej przez Komisję Rekrutacyjną przez organ prowadzący

7

od dnia 14.03.2014r. od godziny 15.00 do dnia 17.03.2014r. do godziny 9.00

Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej

8

od dnia 17.03.2014r. od godziny 9.00 do dnia 28.03.2014r do godziny 16.00

Rekrutacja podstawowa. Rodzice składają wniosek w Przedszkolu wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja Rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

9

od dnia 28.03.2014r. od godziny 16.00 do dnia 01.04.2014r do godziny 14.30

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

10

od dnia 01.04.2014r. od godziny 14.30 do dnia 04.04.2014r. do godziny 13.00

Symulacje, obliczanie rekrutacji

11

od dnia 04.04.
2014r. od godziny 13.00 do dnia 04.04.
2014r. do godziny 14.30

Analiza wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

12

od dnia 04.04.
2014r od godziny 14:30 do dnia 04.04.
2014 do godziny 15.00

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

13

od dnia 04.04.2014r od godziny 15:00 do dnia 11.04.2014r. do godziny 15:30

Ustne potwierdzanie przez rodziców chęci zapisania dziecka do Przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola

14

od dnia 11.04.2014r od godziny 15.30 do dnia 14.04.2014 r. do godziny 00.00

Wprowadzanie przez Komisję Rekrutacyjną potwierdzeń rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

15

od dnia 14.04.2014r od godziny 9:00 do dnia 15.04.2014 do godziny 9.00

Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do Przedszkola. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

16

od dnia 15.04.2014r. od godziny 9.00 do dnia 31.08.2014r. do godziny 23.59

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w Przedszkolu pozostały wolne miejsca.

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, na rok szkolny 2014/15, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

Przebieg procesu rekrutacji:

 1. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału „0” w szkole podstawowej mogą składać deklaracje dalszej realizacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza,
 2. jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej,
 3. rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się w dniu 17.03.2014r. o godzinie 9:00 i potrwa do 28.03.2014 r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 14.03.2014 r. od godziny 9:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie,
 4. za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji,
 5. w roku szkolny 2014/15 kryteria lokalne określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
 6. organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich (urodzonych w II połowie 2008r.), zamieszkałych na terenie gminy,
 7. ustawodawca w art. 20c ust. 2 pkt 1-7, przywołanej ustawy określił kryteria uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mają jednakową wartość,
 8. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna,
 9. kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu miasta Katowice placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0” jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy
  i uzupełniający,
 10. wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 11. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic ustnie potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
 12. tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 20zc ust. 6 – 9, przywołanej ustawy,
 13. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału „0” ogólnodostępnego, to uczestniczy w procedurze rekrutacji,
 14. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek
  o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi składany jest siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

Słowniczek:

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 k.c.).
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

LAST_UPDATED2