Rekrutacja do przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

Katowice, 2 lutego 2016r.

DRODZY RODZICE

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkoli
na terenie miasta Katowice odbywać się będzie
w formie elektronicznej poprzez stronę https://katowice.nabory.pl/
Wnioski rekrutacyjne należy wypełniać 
od 10 marca od godziny 8.00 do 25 marca do godziny 16.00.
Szczegółowy harmonogram i procedury przebiegu rekrutacji dostępne będą na ww. stronie rekrutacji.
Informacje na temat rekrutacji mogą Państwo również znaleźć na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Informacje na temat Kryterium dochodu  na osobę w rodzinie kandydata POBIERZ


REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI

DO MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

2. Uchwała Rady Miasta Katowice XXI/402/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.

3. Zarządzenie nr 662/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2016 r.

4. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 58 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 58 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica opracowanego przez Gminę Katowice.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru na stronie internetowej https://katowice.nabory.pl

3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

4. Wniosek jest składany dyrektorowi ZSP nr 3 lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej osobiście.

5. Liczba miejsc wolnych w przedszkolu, na które odbywa się rekrutacja jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

6. Powyższe zasady rekrutacji będą miały zastosowanie także dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do grupy ogólnodostępnej.

 

Rozdział II

Zadania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.

2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.

3. Powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

4. Podaje do publicznej wiadomości:

a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązującego w postępowaniu rekrutacyjnym;

b) regulamin rekrutacji;

c) harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej.

5. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

6. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

7. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

8. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a) przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach;

b) członek komisji – nauczycielka przedszkola;

c) członek komisji – nauczycielka przedszkola.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej;

b) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

c) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa;

d) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich;

e) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich;

f) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie;

g) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej;

h) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole;

i) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej;

j) przekazanie protokołu dyrektorowi ZSP nr 3 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko czteroletnie i pięcioletnie, a od dnia 1 września 2017r. także dziecko trzyletnie, albo dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 64 pkt.

2) Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica / opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 32 pkt.

3) Dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 pkt.

4) Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego starsze rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 8 pkt.

5) Dochód na osobę w rodzinie dziecka w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - 4 pkt.

6) Dziecko rodzica bezrobotnego aktywnie poszukującego pracy i objętego jednocześnie opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) aktywnie poszukującego pracy albo dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.
7) W przypadku, gdy na ostatnie wolne miejsce w przedszkolu przypada więcej niż jeden kandydat z tą samą liczbą punktów, wówczas         stosuje się kryteria: 1) Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach 3) Dziecko 5 letnie. Za spełnienie powyższych kryteriów kandydat otrzymuje 1 pkt.
za każde kryterium. W przypadku, gdy na ostatnie wolne miejsce w  przedszkolu nadal przypada więcej niż jeden kandydat z tą samą liczbą
punktów wybór kandydata odbywa się w drodze losowania przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Kandydat wylosowany otrzymuje
dodatkowy 1 pkt. do rekrutacji.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) pkt 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego, a w przypadku odroczenia, kopia decyzji dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

2) pkt 2 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

3) pkt 3 - oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym albo kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Rozdział V

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego.

5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w toku

postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie    i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Załącznikami do regulaminu są :

a) wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;

b) terminy postępowania rekrutacyjnego;

c) protokół rekrutacji kandydatów do przedszkola;

2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3. Powyższy regulamin obowiązuje od 1 marca 2016 r.

 

Załącznik nr 1

Wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

1

 

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko czteroletnie i pięcioletnie, a od dnia 1 września 2017r. także dziecko trzyletnie, albo dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym

64

2

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica / opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice.

32

3

Dziecko, którego oboje rodzice pracują/ studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

16

4

Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego starsze rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie dziecka na pierwszym miejscu

8

5

Dochód na osobę w rodzinie dziecka w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)

4

6

Dziecko rodzica bezrobotnego aktywnie poszukującego pracy i objętego jednocześnie opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)

aktywnie poszukującego pracy albo dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

2

 

Załącznik nr 2

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

L.p

Data

Czynność

1

do dnia 25.02.2016r.

Dyrektor przedszkola zbiera od rodziców deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

2

do dnia 9.03 2016r.

Przygotowanie (wprowadzenie) przez Komisje rekrutacyjne oferty przedszkola, z uwzględnieniem deklaracji Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3

od 10.03.2016r.

od godziny 8:00

do 25.03.2016r.

do godziny 16:00

Rodzice składają wniosek w przedszkolu wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

4

od 26.03.2016 r.

od godziny 16:00

do 31.03.2016r.

do godziny 15:00

Weryfikacja wniosków przez Komisje rekrutacyjne.

5

22.04.2016r.

o godzinie 9.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

6

od 22.04.2016r.

od godziny 9:00

do 2.05.2016r.

do godziny 16:00

Pisemne potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola.

7

5.05.2016r.

godzina 9:00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

L.p

Data

Czynność

3

od 9.05.2016r.

od godziny 8:00

do 13.05.2016r.

do godziny 16:00

Rodzice składają wniosek w przedszkolu wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

4

od 13.05.2016 r.

od godziny 16:00

do 18.05.2016r.

do godziny 15:00

Weryfikacja wniosków przez Komisje rekrutacyjne

5

1.06.2016r.

o godzinie 9.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

6

 

od 1.06.2016r.

od godziny 9:00

do 6.06.2016r.

do godziny 16:00

Pisemne potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola.

7

8.06.2016r.

godzina 15:00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym POBIERZ

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli    POBIERZ